Mittetulundusühingu Leisi Vabatahtlik Päästekomando põhikiri

1. Üldsätted

1.1. Nimi

Mittetulundusühingu nimi on Leisi Vabatahtlik Päästekomando (edaspidi lühendina ühing).

1.2. Asukoht

Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Saare maakond, Leisi vald, Leisi alevik, Kuressaare maantee 12.

1.3. Staatus

Ühing on poliitiliselt sõltumatu, avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus.

1.4. Majandusaasta

Ühingu majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.

2. Eesmärk

2.1. Ühingu eesmärkideks on:

2.1.1. vabatahtliku päästetöö korraldamine;

2.1.2. koostöö teiste vabatahtlike päästeorganisatsioonidega;

2.1.3. pääste-, turvalisuse- ja korrakaitsealane koostöö riigiorganite, kohalike omavalitsuste ja ühiskondlike organisatsioonidega;

2.1.4. merepääste- ja demineerimisealase võimekuse arendamine;

2.1.5. päästealase ennetustöö korraldamine;

2.1.6. liikmeskonna erialase võimekuse arendamine;

2.1.7. noorte hulgas päästja elukutse propageerimine ning koolituste ja laagrit korraldamine;

2.1.8. kohaliku elu arendamine sh kultuuri-, seltsi- ja majanduselu edendamine;

3. Ühingu tegevuspõhimõtted

3.1. Oma tegevuse korraldab ühing järgmistel põhimõttetel:

3.1.1. liikmete hääleõiguse võrdsus;

3.1.2. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;

3.1.3. liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;

3.1.4. liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda;

3.1.5. Ühingu põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

3.1.6. Ühing võib omada vara ja oma sümboolikat.

3.1.7. Ühing on asutatud määramata ajaks.

4. Liikmeskond

4.1. Ühingu asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

4.2. Ühingu liikmed on vähemalt 18-aastased füüsilised isikud või juriidilised isikud, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidavad põhikirja nõudeid.

4.3. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused:

4.3.1. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse;

4.3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus 1 kuu jooksul.

4.3.3. Ühingust väljaastumiseks esitab liige juhatusele kirjaliku avalduse. Ühingust saab välja astuda pärast 3-kuulise etteteatamistähtaja möödumist või vastavalt juhatuse otsusele.

4.4. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:

4.4.1. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;

4.4.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu juhtorganite poolt talle pandud kohustuse;

4.4.3. ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud üritusel;

4.5. Liikmelisus lõpeb ka liikme surmaga.

4.6. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse, on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.

4.7. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.

5. Liikmete õigused ja kohustused

5.1. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:

5.1.1. osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;

5.1.2. olla valitud ühingu organite liikmeks;

5.1.3. saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;

5.1.4. kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi;

5.1.5. osaleda ühingu poolt korraldatavatel üritustel.

5.2. Ühingu liige on kohustatud:

5.2.1. järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;

5.2.2. osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud kohustusi;

5.2.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete arvestuse pidamiseks oma elukoha aadressi ning isikukoodi (aadressi muutusest tuleb teatada 1 nädala jooksul pärast selle muutumist).

5.3. Varalisi kohustusi võib liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega, mille poolt hääletasid vähemalt 2/3 ühingu liikmetest.

6. Juhtimine

6.1. Ühingu juhtorganiteks on liikmete üldkoosolek ja juhatus.

6.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.2.1. põhikirja muutmine ja vastuvõtmine;

6.2.2. juhatuse liikmete valimine;

6.2.3. revisjonikomisjoni liikmete arvu määramine ja liikmete valimine;

6.2.4. revisjoni läbiviimise korra määramine;

6.2.5. revisjoni aruande kinnitamine;

6.2.6. majandusaasta aruande kinnitamine;

6.2.7. eelarve kinnitamine

6.2.8. üldkoosoleku töökorda puudutavate protseduuriliste küsimuste otsustamine;

6.2.9. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

6.2.10. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;

6.2.11. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

6.2.12. ühingu astumine teiste mittetulunduslike organisatsioonide liikmeks.

6.3. Ühingu korraline üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus.

6.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu liikmetest.

6.5. Üldkoosoleku otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.

6.6. Igal liikmel on üks hääl. Ühingu liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

6.7. Enne üldkoosoleku algust tagab juhatus üldkoosolekul osalejate registreerimise.

6.8. Kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik liikmed, on üldkoosolekul õigus võtta vastu otsuseid küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud.

6.9. Üldkoosolekut juhatab juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige.

6.10. Juhatus tagab üldkoosoleku otsuste protokollimise.

6.11. Põhikirja muutmiseks on vajalik 2/3 ühingu liikmete nõusolek.

6.12. Ühingu juhatus on üldkoosoleku poolt moodustatav täitevorgan, mille ülesandeks on korraldada ühingu tegevust üldkoosolekute vahelisel ajal.

Juhatus:

6.12.1. valmistab ette üldkoosolekuid;

6.12.2. koostab ühingu eelarve;

6.12.3. kindlustab üldkoosolekute otsuste täitmise;

6.12.4. võtab vastu seltsi liikmeid,

6.12.5. otsustab liikmete väljaarvamise vastavalt käesolevale põhikirjale;

6.12.6. otsustab muid seltsi tegevusega seotuid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku ainupädevusse;

6.12.7. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule.

6.13. Ühingu tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub viis liiget. Juhatuse liige peab olema ühingu liige.

6.14. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse kolmeks aastaks.

6.15. Juhatuse eesistujaks ja töö korraldajaks on juhatuse esimees, kes valitakse juhatuse poolt kolmeks aastaks.

6.16. Juhatus otsustab juhatuse esimehe ülesannete täitmise korra, kui ta on takistatud oma ülesandeid täitmast. Juhatuse esimehe ülesandeid saab täita ainult juhatuse liige.

6.17. Juhatuse koosolekud toimuvad vajadusel, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas.

6.18. Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb vähemalt 3 juhatuse liiget ning juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohalviibinud liikmete poolthäälteenamus.

6.19. Juhatus võib otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult juhatuse liikmed.

6.20. Juhatuse koosolekud kutsub kokku juhatuse esimees või tema ülesandeid täitev juhatuse liige, kes tagab nende protokollimise.

6.21. Juhatuse liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes iseseisvalt, kui seadus ei ole sätestanud teisiti.

6.22. Juhatus võib eelarve piires võtta tööle lepingulisi töötajaid.

6.23. Juhatuse pädevusse kuulub:

6.23.1. ühingu tegevuse korraldamine;

6.23.2. ühingu liikmete arvestuse pidamine;

6.23.3. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;

6.23.4. majandusaasta aruande koostamine ja raamatupidamise korraldamine;

6.23.5. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele.

6.24. Üldkoosolek võib juhatuse liikme ennetähtaegselt tagasi kutsuda.

7. Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon on üldkoosoleku ees vastutav organ, mis valitakse üldkoosoleku poolt üheks kuni kolmeks aastaks, komisjoni kuulub üks kuni kolm liiget.

7.1. Revisjonikomisjon:

7.1.1. kontrollib ühingu varade kasutamist vastavalt ühingu eesmärkidele;

7.1.2. kontrollib raamatupidamisdokumentide vastavust heale raamatupidamistavale;

7.1.3. annab oma tegevusest aru üldkoosolekule;

7.1.4. teeb vajadusel juhatusele ettepanekuid erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks;

7.2. Revisjonikomisjon valib komisjoni liikmete hulgast esimehe, määrab tema asendamise korra ja kehtestab töökorra.

7.3. Revisjonikomisjoni koosolekuid kutsub kokku revisjonikomisjoni esimees mitte harvem kui üks kord aastas.

7.4. Revisjonikomisjoni liikmetel on õigus tutvuda kõigi ühingu tegevust puudutavate materjalidega ning omada ligipääsu kogu ühingu tegevust puudutavale infole, kui üldkoosolek ei ole otsustanud teisiti.

7.5. Revisjonikomisjoni esimehel või tema ülesandeid täitval revisjonikomisjoni liikmel on õigus osaleda juhatuse töös sõnaõigusega majandus- ja finantsküsimustes.

7.6. Revisjonikomisjoni koosseisu ei või kuuluda juhatuse liikmed.

8. Ühingu vara ja majandustegevus

8.1. Ühingu vara tekib:

8.1.1. annetustest ja toetustest;

8.1.2. riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvetest saadavatest toetustest ja eraldistest ning fondidest;

8.1.3. muust tulust, mis saadakse ühingu põhikirjas sätestatud eesmärkide realiseerimiseks arendatava tegevusega.

8.2. Ühing võib tegeleda mitteolulisel määral ettevõtlusega, sellest tekkiv tulu suunatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks tehtavatesse tegevustesse.

8.3. Ühingu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omamise piirangut seadus ei sätesta.

8.4. Ühingu vara kasutatakse vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele.

9. Põhikirja muutmine ja täiendamine

9.1. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise otsustab üldkoosolek. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle 2/3 ( kahe kolmandiku) ühingu liikmetest.

9.2. Käesoleva põhikirja muutmise ja täiendamise algataja edastab vastavad kirjalikud ettepanekud ühingu liikmetele vähemalt üks kuu enne üldkoosoleku kokkukutsumist.

10. Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.

10.1.Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

10.2.Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

10.3.Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega organisatsioonide nimekirja kantud ühingule või avalik – õiguslikule juriidilisele isikule.

 

Põhikiri on kinnitatud 10. mail 2012.a asutajate koosolekul.

Margus Kuusk

Peeter Rumm

Kert Humal

Enno Reis

Kalle Paakspuu

Andres Jalakas

Kalvi Humal

Marko Humal

Kalmer Jõgi